Je Eigen Webshop, het platform dat e-commerce verbindt!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Je Eigen Webshop Versie 01/10 /2022 Welkom bij Je Eigen Webshop Wij vragen om deze algemene voorwaarden te lezen vooraleer je Je Eigen Webshop opent of gebruikt. Je Eigen Webshop wordt uitgebaat door :
  • Eigenaar: Daniël La Porta
  • Bedrijfsnaam: Je Eigen Webshop
  • Adres: Akker 20, 7621GJ Borne
  • Email: info [at] jeeigenwebshop.nl
  • Telefoon: 0624417922
  • KvK: 84442484
  • Btw: NL003965158B48
  • Bank: NL54 INGB 0674 6560 67
Wanneer je de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Je Eigen Webshop aanvaardt, dan ga je ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing zijn op de verhouding tussen jou en Je Eigen Webshop en dat deze algemene voorwaarden en privacyverklaring jou verbinden. Je aanvaardt eveneens dat deze algemene voorwaarden en privacyverklaring kunnen aangepast worden door ons. Deze aanpassing zal dan op onze website worden gepubliceerd. Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar “we” dan verwijst dit naar Je Eigen Webshop. Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar “je” of “jou”, dan verwijst dit naar de entiteit die jij vertegenwoordigt (de klant). Als je niet akkoord kan gaan met deze algemene voorwaarden of met de privacyverklaring dan kan je geen gebruik maken van onze diensten. Je kan de diensten raadplegen door middel van een internetbrowser die voldoet aan de standaardvereisten en voldoende up-to-date is. Je bent zelf verantwoordelijk voor de toegang tot het internet en voor de apparatuur die je nodig hebt om dit te doen. Het openen van een account. De persoon die een account opent zal automatisch worden aangeduid als eigenaar van het account. Je account mag enkel gebruikt worden door een enkele juridische entiteit (bv. een bedrijf of organisatie) of door een individuele gebruiker. Je moet de volledige maatschappelijke benaming van de klant, adres, een geldig emailadres en alle andere informatie die nodig is om een account te kunnen openen verschaffen. Wij vragen enkel maar informatie waarvan we menen dat ze nodig is om een degelijke dienstverlening te kunnen bieden, om onze diensten te kunnen factureren en om te voldoen aan alle fiscale en wettelijke verplichtingen. De klant is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die de klant ingeeft en voor alle activiteiten waarvoor het gebruikt. Je Eigen Webshop vervult in deze processen steeds de rol van verwerker. De klant bevestigt en aanvaardt dat, wanneer de klant toelaat dat een derde partij voor haar een account opent of wanneer de klant een derde partij of een personeelslid van deze derde partij toegang geeft tot het account van de klant, deze derde partij de mogelijkheid heeft om de accountinformatie van de klant te beheren en toegang te hebben tot het account van de klant. Deze derde partij zal dan ook toegang hebben tot de persoonsgegevens van de klant. Beschikbaarheid en ondersteuning We proberen ervoor te zorgen dat Je Eigen Webshop zonder onderbreking beschikbaar is voor klanten en gebruikers. Het is onvermijdelijk dat er periodes van onbeschikbaarheid van de diensten zijn wanneer er onderhoud of upgradeactiviteiten zijn. Wij trachten de klant en de gebruiker vooraf van deze werkzaamheden op de hoogte te brengen. We kunnen echter niet aansprakelijk zijn indien Je Eigen Webshop door enige reden op enig moment of gedurende enige periode onbeschikbaar is. We behouden ons het recht voor om de toegang tot je account tijdelijk op te schorten zonder voorafgaand bericht in het geval van systeemfalen, onderhoud of herstelling of in geval van overmacht (zie voor de definitie van overmacht verder). Wij verschaffen enkel technische bijstand per email en naar best vermogen. Je gaat ermee akkoord dat je ons alle accurate details zal bezorgen van alle haperingen of fouten wanneer wij erom vragen. Je bevestigt en aanvaardt dat wij geen enkele garantie kunnen geven over het feit of we enige of alle haperingen of fouten kunnen herstellen. Duur van de overeenkomst De duur van een betaald abonnement (“Duur”) is 1 kwartaal. Het kwartaal begint op de datum van de aankoop van het betaalde abonnement. Het abonnement wordt automatisch per kwartaal verlengd, tenzij wij of jij minimum de laatste dag van het lopende kwartaal bevestigen dat het abonnement op het einde van het lopende kwartaal wordt beëindigd. Deze bevestiging kan gebeuren via een email gericht aan administratie@jeeigenwebshop.nl. Wanneer wij de overeenkomst per email opzeggen zullen wij de opzegging doen via het emailadres dat jij aan ons bij je inschrijving hebt overgemaakt. Prijzen, facturatie en betaling De standaardprijs voor het betaalde account en de diensten die worden geleverd is gebaseerd op de abonnementsformule die de klant kiest. De klant zal per kwartaal gefactureerd worden en de betalingstermijn van alle facturen bedraagt 30 dagen vanaf de factuurdatum. Het is niet mogelijk om terugbetaling of krediet te krijgen voor een gedeelte van de duur van het abonnement. De abonnementsvergoeding is betaalbaar tot op het moment dat het account is beëindigd, zelfs indien je je account nooit gebruikt. Alle prijzen en abonnementsgelden zijn excl. toepasselijke federale, provinciale, deelstatelijk, plaatselijk of andere overheidstaksen, belastingen of heffingen (gezamenlijk taksen genaamd). De klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle taksen die de aankoop van de klant met zich meebrengt tenzij Je Eigen Webshop wettelijk gehouden is om de taksen te betalen en/of te innen.  Schorsing en beëindiging We houden ons het recht voor om je account te beëindigen wanneer je nalaat enige openstaande factuur te betalen. We zullen je vooraf op de hoogte brengen van onze intentie om je klantaccount te beëindigen via email. Indien je gedurende de 14 dagen volgend op deze email niet tot betaling overgaat, behouden wij ons het recht voor om je account te beëindigen zonder verdere verwittiging. Wij behouden ons het recht voor jouw account onmiddellijk te beëindigen als je account gebruikt wordt om een inbreuk op deze algemene voorwaarden te plegen of als je nalaat om deze en alle andere overeenkomsten te goeder trouw uit te voeren. We behouden ons het recht voor de toepasselijkheid deze algemene voorwaarden zonder opgave van bijzondere redenen te beëindigen mits we jou 30 dagen op voorhand op de hoogte brengen. Het beëindigen van de toepasselijkheid deze algemene voorwaarden om gelijk welke reden, zal geen invloed hebben op de verworven rechten van de partijen onder deze algemene voorwaarden en op de rechten die door hun aard niet aangetast worden door het beëindigen van deze algemene voorwaarden. Deze rechten blijven onverminderd gelden. Wanneer je account wordt beëindigd dan zal je account en alle data van het account definitief worden vernietigd. Als wij vermoeden dat de integriteit van jouw account is aangetast of in gevaar is behouden wij ons het recht voor je account onmiddellijk op te schorten. We zullen je hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte brengen en zullen je contacteren om de problemen op te lossen indien mogelijk. Intellectueel eigendomsrecht Alle intellectuele eigendom en elke aanspraak op Je Eigen Webshop, de diensten, het materiaal en enige andere vermogensbestanddelen waaronder doch niet uitsluitend foto’s, beeldmateriaal, teksten en sjablonen blijven onze eigendom en geen enkele bevoegdheid of eigendomsrecht wordt overgedragen aan de klant. Niets van deze algemene voorwaarden geeft aan de klant enige recht op de broncode van de tool of de software en geen enkele bepaling van deze algemene voorwaarden kan in deze zin worden geïnterpreteerd. Geen enkel onderdeel van Je Eigen Webshop mag worden gereproduceerd of opgeslagen in enig ander systeem. Geen enkel onderdeel van Je Eigen Webshop mag worden geïncorporeerd in enig publiek of privaat elektronisch opzoekingssysteem of dienst zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Aansprakelijkheid Je Eigen Webshop werkt  zonder enige voorwaarde of waarborg. Wij trachten ervoor te zorgen dat alle informatie die wij verschaffen correct is, zonder dat wij de volledige accuraatheid of volledigheid van dit materiaal kunnen garanderen. We behoudens ons het recht voor om aanpassingen te doen aan Je Eigen Webshop of om de producten of prijzen die op de website worden omschreven te veranderen. Wij kunnen dit doen op gelijk welk moment zonder dat wij verplicht zijn je daar vooraf van op de hoogte te brengen. Hou er rekening mee dat sommige teksten of materialen achterhaald kunnen zijn en wij ons er niet toe verbinden zulke teksten of materiaal te updaten. Het is mogelijk dat wij op bepaalde momenten met jou informatie delen over de toekomstplannen van het product. Hou er rekening mee dat het meedelen van zulke plannen enkel onze intentie weergeeft en je er niet van kan uitgaan dat alle plannen worden gerealiseerd. Elke beslissing om een account te openen moet gebaseerd zijn op de functionaliteit en de inhoud die op het moment van de beslissing beschikbaar is en niet op verwachtingen over toekomstige functionaliteit of inhoud. Jij bevestigt dat: (I) jij de bevoegdheid hebt om deze overeenkomst aan te gaan en om de verplichtingen die deze algemene voorwaarden voor je inhouden te vervullen; (II) de uitvoering van deze overeenkomst en de verplichtingen vervat in deze algemene voorwaarden geen overtreding inhouden van enige andere overeenkomst waarbij jij partij bent en in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving; (III) jij alle toepasselijke wetgeving en reglementen, bevelen van de overheid en rechterlijke uitspraken, die betrekking hebben op deze algemene voorwaarden zal respecteren; (IV) jij beschikt over alle nodige rechten, toelatingen en bevoegdheden om te voldoen aan de verplichtingen vervat in deze algemene voorwaarden. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden wordt vermeld worden alle waarborgen en aansprakelijkheden, zowel uitdrukkelijke als impliciete uitgesloten of beperkt in de mate dat dit toegestaan is door de wet. Hiermee wordt onder meer, doch niet uitsluitend bedoeld de kwaliteitsvereisten en de geschiktheid voor het gebruikersdoel. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat het gebruik van Je Eigen Webshop zal resulteren in de door jou verwachte uitkomst of dat Je Eigen Webshop zonder enige onderbreking of fout zal werken. In geen geval zal Je Eigen Webshop aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade waaronder onder meer, doch niet uitsluitend wordt verstaan economisch verlies, verliezen ondergaan door jou cliënt of een andere derde partij, winstderving of gemis aan een kans, verliezen voortvloeiend uit een onderbreking van werkzaamheden, verlies in omzet, goodwill of verwachte besparingen, meer inspanning, verlies van data of de onmogelijkheid om Je Eigen Webshop te gebruiken of enige website gelinkt met Je Eigen Webshop te gebruiken. Jij bevestigt en aanvaardt dat de totale som van onze mogelijke aansprakelijkheid tegenover jou, zowel contractueel als buitencontractueel, nooit hoger kan zijn dan 100% van het totale bedrag (belastingen, BTW, en andere taksen uitgesloten) dat door jou aan ons is betaald tijdens de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schadegeval. Jij zal ons, onze werknemers, onderaannemers of agenten vrijwaren voor elke schade, aansprakelijkheid, verlies en uitgaven, inbegrepen alle redelijke kosten voor verdediging, die voortkomen uit enige eis met betrekking tot: (I) enige beweerde inbreuk door jou of enige aan jou verbonden partij van enig intellectueel eigendomsrecht veroorzaakt tijdens, door of naar aanleiding van het gebruik van onze diensten; (II) het gebruik door ons van enige gegeven door jou of een aan jou verbonden partij aan ons verschaft; (III) het gebruik van Je Eigen Webshop door jou of enige aan jou verbonden partij dat een inbreuk vormt op deze algemene voorwaarden; (IV) de inbreuken op de gegevensbeschermingsreglementering die voortkomen uit het feit dat wij voor jou gegevens zouden verwerken in overeenstemming met jouw instructies. Vertrouwelijkheid Alle informatie die door de klant wordt ingegeven zal beschouwd worden als vertrouwelijke informatie, behoudens hetgeen hieronder wordt uitgesloten. Elke partij mag de vertrouwelijke informatie van de andere partij bekend maken aan haar werknemers en agenten die de vertrouwelijke informatie nodig hebben voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden, maar alleen als de werknemer of agent gebonden is aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die gelijkwaardig zijn aan die uiteengezet in deze algemene voorwaarden. De geheimhoudingsverplichtingen onder deze algemene voorwaarden voor de klant strekken zich niet uit tot informatie die: (i) rechtmatig in het bezit was van de ontvangende partij vóór de aanvang van deze algemene voorwaarden voor de klant; (ii) algemeen bekend is of wordt (anders dan als gevolg van een schending van deze Algemene voorwaarden voor klanten); of (iii) wettelijk verplicht is openbaar te worden gemaakt. Overdracht van rechten In geval van enige overdracht, fusie of acquisitie van Je Eigen Webshop in enige andere vennootschap, of in het geval van verkoop of enige andere overdracht van het patrimonium van Je Eigen Webshop aan een andere vennootschap of entiteit, dan zullen deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Communicatie tussen de partijen Alle communicatie tussen Je Eigen Webshop en jou zal per email gebeuren. Veranderingen Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden en onze privacyverklaring op gelijk welk moment te veranderen. Wij zullen je tijdig verwittigen van elke substantiële aanpassing. Alle aanpassingen zullen van kracht worden op de datum van deze aanpassing. Wanneer jij of enige aan jou verbonden partij gebruik blijft maken van onze diensten na deze datum, dan zal dit het bewijs vormen van het feit dat je de aanpassingen aanvaardt. Als jij de aanpassingen niet aanvaardt moet je je account beëindigen voor de datum vermeld in de verwittiging. Nieuwe functionaliteit zoals nieuwe tools of items worden beheerst door deze algemene voorwaarden, tenzij anders vermeld. Overmacht Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenissen die onafhankelijk van onze wil een onoverkomelijk beletsel uitmaken voor het nakomen van onze verbintenissen (“overmacht”). Dit houdt onder meer, doch niet uitsluitend in: (I) stakingen, lock-out of andere sociale acties; (II) burgerlijke onrust, rellen, invasie, daad van terreur of terreurdreiging, oorlog (al dan niet openlijk verklaard), oorlogsdreiging of voorbereiding daartoe; (III) brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemie, pandemie, of enig andere natuurramp; (IV) de onmogelijkheid om private of publieke telecommunicatienetwerken te gebruiken, of de ernstige verstoring ervan; (V) de besluiten, verordeningen, wetgeving, regulering of beperking van of door enige overheid. De uitvoering van onze verplichtingen wordt geacht opgeschort te zijn zolang de overmacht duurt en wij zullen bijgevolg een verlenging hebben van de periode waarin wij onze verplichtingen moeten uitvoeren voor dezelfde periode. Wij zullen al hetgeen doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de overmacht te beëindigen en een oplossing te vinden die ons toelaat onze verplichtingen uit te voeren. Afscheidbaarheid Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de uitvoering daarvan nietig, ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zonder meer geldig, wettig en uitvoerbaar. Beide partijen zullen al het mogelijke ondernemen om de nietige, onwettige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een geldige bepaling met dezelfde doeleinden en gevolgen. Deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen vormen de gehele overeenkomst tussen partijen en hebben voorrang boven alle voorafgaande communicatie, besprekingen en berichten tussen partijen. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Partijen komen overeen dat het Nederlandse recht van toepassing is betreffende deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen partijen. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Nederland/ Overijssel zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen betreffende deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen partijen.